LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA LITMEA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

„MTEP IR MTEPI VEIKLŲ VYKDYMAS EKSPLOATUOJANT KLASTERĮ „SMARTFOOD“

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005

 

2017 m. sausio 20 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „MTEP ir MTEPI veiklų vykdymas eksploatuojant klasterį „SmartFood“ (projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005) įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)

Projekto partneriai: projektas vykdomas be partnerių

Projekto įgyvendinimo terminas: 2017 m. sausio 20 d. – 2019 m. sausio 20 d.

Projekto biudžetas: 119 808,00 EUR

Skirtas Finansavimas: 59 904,00 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“.

Projekto tikslas: Skatinant mokslo ir verslo partnerystę MTEP ir MTEPI srityje plėtoti novatorišką klasterį “SmartFood”, skatinti klasterio plėtrą, integraciją į tarptautinius tinklus ir didinti inovacinį potencialą.

Projekto uždaviniai:

 1. Plėtoti klasterį “SmartFood”, sudarant palankias sąlygas klasterio augimui, matomumui, žinomumui ir tarptautiškumui tiek vidaus tiek užsienio erdvėse
 2. Eksploatuoti novatorišką klasterį “SmartFood”, skatinti Klasterio plėtrą, integraciją į tarptautinius tinklus bei didinti klasterio inovacinį potencialą taip prisidedant prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumo skatinimo privačiame sektoriuje.

Projekto rezultatai:

 1. Tyrimų, reikalingų klasteriui plėtoti atlikimas;
 2. Klasterio komunikacijos strategijos ir rinkodaros priemonių paketas bei įsitraukimas į tarptautinius tinklus;
 3. Specializuotų mokymo programų parengimas, gerosios patirties renginių ir diskusijų organizavimas keliant kvalifikaciją ir ugdant klasterio narių kompetencijas.

Projekto nauda:

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą bus sudarytos ir užtikrintos tinkamos sąlygos Klasterio “SmartFood” veiklos vystymuisi ir plėtojimui, gyvybingumo, narių simbiotikos skatinimui, žinomumo, matomumo, augimo ir tarptautiškumo didinimui ir Klasterio “SmartFood” narių darbuotojų ir tyrėjų naujų kompetencijų kėlimui.

LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA LITMEA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

„KLASTERIO „SMARTFOOD“ LIETUVIŠKOS PRODUKCIJOS KREPŠELIO SKIRTO HORECA‘I EKSPORTO SKATINIMAS IR NAUJŲ RINKŲ PAIEŠKA

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0011

 

2016 m. gruodžio 02 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „ Klasterio „SmartFood“ lietuviškos produkcijos krepšelio skirto Horeca‘i eksporto skatinimas ir naujų rinkų paieška“ (projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0011) įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)

Projekto partneriai: UAB „Liūtukas ir Ko“, UAB „Danvita“, UAB „Rūta“, UAB „Acorus calamus“, UAB „Dora“, UAB „Viktorija ir partneriai“, UAB „Cerera foods“, UAB „IOCO Packaging“, UAB „Mėlynė“, SIA „Projektu konsultaciju agentura“, SIA „Karumu fabrika“.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2016 m. gruodžio 2 d. – 2019 m. vasario 28 d.

Projekto biudžetas: 505 336,64 EUR

Skirtas Finansavimas: 276 240,82 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“

 Projekto tikslas: prisidėti prie Klasterio „SmartFood“ narių tarptautiškumo didinimo ir  konkurencingumo skatinimo, siekiant rasti lietuviškos kilmės produkcijai naujas eksporto rinkas.

 Projekto uždaviniai:

 1. Didinti Klasterio „SmartFood“, lietuviškos kilmės produkcijos krepšelio skirto HoReCa’i, eksportą ieškant naujų eksporto rinkų ir eksporto plėtros galimybių.
 2. Projekto įgyvendinimo metu planuojama, kad Verslo klasteris SmartFood taps tarptautinio tinklo nariu.

Projekto rezultatai:

 1. Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas 13948911 Eur;
 2. Investicijas gavusio įmonių klasterio nauji nariai – 2 vnt.

Projekto nauda:

Projektu siekiama didinti Klasterio „SmartFood“, lietuviškos kilmės produkcijos krepšelio skirto HoReCa’i, eksportą, ieškant naujų eksporto rinkų ir eksporto plėtros galimybių taip prisidedant prie tarptautiškumo didinimo ir  konkurencingumo skatinimo. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą bus sudarytos prielaidos Klasterio „SmartFood“ nariams – MVĮ – turėti didesnes galimybes plačiau išnaudoti tarptautines nišas, jungiantis į tarptautinius tinklus ir bendrai ieškant partnerių, pristatant bendrus lietuviškos kilmės produktus HoReCos sektoriui ir kitoms užsienyje esančioms rinkoms. Tokiu būdu klasterio nariai daugiau dėmesio skirs užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai, todėl bus geriau pasirengę eksportuoti Lietuvoje gaminamą produkciją užsienio rinkose.                                                                                   

                                                                        

 

LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA LITMEA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

„NAUJOS VERSLO GALIMYBĖS RINKŲ PAIEŠKAI IR PLĖTRAI“

Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0015

2018 m. rugpjūčio 14 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „Naujos verslo galimybės rinkų paieškai ir plėtrai“ (projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-03-0015 įgyvendinimo sutartį.

Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)

Galutiniai naudos gavėjai: UAB „Autogrotas“, Uždaroji akcinė bendrovė „ABF LT“, Uždaroji akcinė bendrovė „Acorus calamus“, Uždaroji akcinė bendrovė „Augija“, UAB „Baltic Filter“, UAB BALTO print, UAB „Baltic Car Equipment“, Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, UAB „Danushis Chemicals“, Bendra Lietuvos ir Latvijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „DANVITA“, UAB Dažų ir dangų fabrikas, Uždaroji akcinė bendrovė „Dora“, Uždaroji akcinė bendrovė „DRUKA“, UAB „Ekofrisa“, UAB „FLEXPRO“, Uždaroji dizaino ir leidybos akcinė bendrovė „Kopa“, UAB Klaipėdos statybos kompanija, UAB „Liūtukas“ ir Ko, Uždaroji akcinė bendrovė „MIKO IR TADO LEIDYKLOS“ SPAUSTUVĖ, UAB „Neigiamas pagreitis“, UAB „Papilio kibirkštis“, UAB „Petro ofsetas“, RATUTELA, UAB, Uždaroji akcinė bendrovė „Rūta“, Uždaroji akcinė bendrovė „VIA AQUARIA“, Uždaroji akcinė bendrovė „Viktorija ir partneriai“, UAB VM PRODUCTION.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2018 m. rugpjūčio 14 d. – 2020 m. rugpjūčio 13 d.

Projekto biudžetas: Projektui įgyvendinti skirta 293 027,59 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo, bendra suma – 393 616,88 Eur

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas: skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas.

Projekto uždavinys:

Didinti MVĮ tarptautiškumą ir vykdyti eksporto skatinimo veiklas.

Projekto veikla:

Grupinis MVĮ  įmonių ir jų produkcijos pristatymas  vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose

Projekto rezultatai:

 1. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius – 27 projekto galutiniai naudos gavėjai.
 2. Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) – 100589,29 Eur
 3. Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas – 6,15 proc.

Projekto nauda:

Projektu bus siekiama paskatinti MVĮ tarptautiškumą ir kartu konkurencingumą regione, suteikiant didesnes galimybes  MVĮ plačiau išnaudoti tarptautines nišas, pristatant savo produktus ir paslaugas užsienyje, tokiu būdu įmonės bus geriau pasirengusios eksportuoti savo gaminamą produkciją užsienio rinkose.